بخش هماتولوژی

بخش های آزمایشگاه

در رایجترین آزمایش این بخش یعنی آزمون CBC از دستگاههای کمپانی Mindrey-Full Diff استفاده میشود. آزمایش رایج دیگر در این بخش ESR (سرعت رسوب گلبولهای قرمز) توسط دستگاه اتوماتیک ESR analyzer از کمپانی Therma انجام می گیرد .

در رایجترین آزمایش این بخش یعنی آزمون CBC از دستگاههای کمپانی Mindrey-Full Diff استفاده میشود.

آزمایش رایج دیگر در این بخش ESR (سرعت رسوب گلبولهای قرمز) توسط دستگاه اتوماتیک ESR analyzer از کمپانی Therma انجام می گیرد که نتایج را در شرایط و دمای استاندارد 18 درجه گزارش می نماید. جهت جلوگیری از خطای تایپی، دستگاههای فوق مستقیماً به سیستم جوابدهی وصل گردیده اند و نتایج از دستگاه مستقیماً به کامپیوتر جوابدهی منتقل می گردند.

آزمون Hb.Electrophoresis نیزدر این بخش برای تشخیص هموگلوبینوپاتی ها و تالاسمی انجام می گیرد.
آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (Hb A1c) به صورت روزانه با روش دستگاهی جهت تشخیص و مانیتورینگ بیماران مبتلا به دیابت انجام می گیرد.