انجام تست‌های اورژانسی به روش ECL در کمتر از ۴۵ دقیقه با استفاده از دستگاه TOSOH ژاپن

ویژه پزشکان
portfolio image

انجام تست‌های اورژانسی به روش ECL در کمتر از ۴۵ دقیقه با استفاده از دستگاه TOSOH ژاپن